Behandeling LIZ

Op de LIZ staat niet alleen de kwaliteit van behandeling, maar vooral de kwaliteit van leven voor de cliënten voorop. De behandeling is gericht op de balans tussen wat iemand kan en wat iemand aankan. Cliënten gaan aan de slag met het dagelijks leven: de structuur in de dag, omgaan met de stoornis, maar ook met het opbouwen van een emotionele band met belangrijke mensen in iemands directe omgeving. Successen op deze gebieden zorgen voor zelfvertrouwen, en voor meer inzicht in iemands eigen mogelijkheden en beperkingen.

Cliënten gaan met kleine stappen vooruit. Door deze positieve ervaringen kan de cliënt groeien. Zo krijgt hij weer uitzicht op een toekomst.

Op basis van het klinische zorgpad ‘ontwrichting’ wordt op de LIZ een behandelplan opgesteld. De verwijzende behandelaar wordt vanaf het begin betrokken bij de behandeling, zodat de cliënt op den duur goed terug kan keren.

Na de aanmelding en de intake start de behandeling met, indien geïndiceerd, farmacotherapie, psychotherapie, elektroconvulsietherapie (ECT) en trainingen. Daarnaast wordt gekeken welke vaktherapie (muziektherapie, psychomotorische therapie, beeldende therapie) geïndiceerd is. Elke cliënt heeft een regiebehandelaar en één of twee persoonlijk begeleiders.

Vaak ontbreekt de motivatie om mee te werken bij de cliënten op de LIZ; daar richt de behandeling zich dan ook mede op. Het multidisciplinaire team van de LIZ is geselecteerd op expertise en op geduld.

In een regelmatige behandelplanbespreking wordt de voortgang met de cliënt, naastbetrokkenen en de verwijzer geëvalueerd. Na ontslag volgt gepaste nazorg en extra handvatten voor de vervolgbehandeling.

Naastbetrokkenen
De relatie tussen cliënt en naastbetrokkenen is vaak verstoord. Het is daarom belangrijk om te werken aan die relatie, en om de naasten meteen bij de behandeling te betrekken – in overleg met de cliënt. Het consultteam inventariseert bijvoorbeeld tijdens de intake al wie de naastbetrokkenen zijn en of zij bij de opname kunnen zijn. Ook kunnen zij belangrijke informatie verstrekken over hoe te handelen bij crisissituaties.

Voorkómen van dwang en drang
Ter vermindering en voorkoming van dwang en drang heeft de LIZ een de-escalatieondersteuner en een 1-op-1-team. Cliënten kunnen zo tijdelijk individueel begeleid worden om een crisissituatie te voorkomen. Daarnaast krijgen cliënten individuele begeleiding om een periode van gedwongen verblijf op hun kamer of afzondering zo kort mogelijk te laten duren.