Wat is de Ketenveldnorm?

Iedere gemeente heeft inwoners die door psychiatrische problemen, een verslaving of verstandelijke beperking mogelijk gevaarlijk gedrag vertonen. Op dit moment vallen personen die ondersteuning en zorg nodig hebben tussen wal en schip in de zorg-, het sociaal- en veiligheidsdomein. Zij krijgen niet altijd de ondersteuning en zorg die ze nodig hebben, waar ze behoefte aan hebben of waar ze recht op hebben. Forensische expertise kan bijvoorbeeld langdurig nodig zijn, ook als een forensisch kader ontbreekt. De organisatie van de benodigde ondersteuning en zorg vraagt om een sluitende aanpak van professionals, betrokken organisaties, financiers en toezichthouders, zoveel mogelijk samen met de betrokkene en diens naasten.

De Ketenveldnorm probeert de keten van ondersteuning, zorg en veiligheid zoveel als mogelijk sluitend te organiseren. Specifiek is er aandacht voor het belang van het individu en de veiligheid van de samenleving. De ondersteuning en zorg zijn ingesteld op de specifieke persoon en zijn context, gericht op stabilisatie en herstel op alle relevante leefgebieden. In het kort:

  • In de regio Amsterdam-Amstelland werken Inforsa en Actiecentrum Veiligheid en Zorg nauw samen om de Ketenveldnorm te coördineren. Daardoor komt er een betere samenhang tussen ondersteuning, zorg en veiligheid.
  • Inforsa biedt met haar forensische expertise continuïteit van zorg voor de ketenpartners, de cliënt en diens naasten. Ook als er geen sprake is van een forensisch kader, maar deze expertise wel nodig is.
  • Actiecentrum Veiligheid en Zorg levert een regisseur die regie voert op het totaal van veiligheid, zorg en sociaal domein.
  • We sluiten zoveel mogelijk aan bij wat er al is in onze regio. De integrale samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid zijn hierin essentieel.

Bekijk de factsheet Ketenveldnorm levensloopaanpak regio Amsterdam-Amstelland

Bekijk de cliëntreis ketenveldnorm: de verschillende routes, van aanmelding tot uitstroom