Kwaliteitskader Forensische Zorg (KKFZ)

Het Kwaliteitskader Forensische Zorg (KKFZ) is in 2022 vastgesteld en beschrijft wat wordt verstaan onder ‘kwalitatief goede forensische zorg’ en heeft tot doel de kwaliteit van de forensische zorg inzichtelijk te maken en verder te verbeteren. Het Kwaliteitskader is aanvullend op wat er al is en dient als paraplu over zaken zoals standaarden, richtlijnen, zorgprogramma’s, et cetera heen. Het uitgangspunt voor het Kwaliteitskader Forensische Zorg is een gedeelde visie over wat goede Forensische Zorg is. Voor meer informatie over het Kwaliteitskader Forensische Zorg, klik hier.

Meerjarenplan en kwaliteitsjaarverslag
Een onderdeel van het KKFZ zijn de meerjarenplannen en de kwaliteitsverslagen, waarbij Inforsa transparantie nastreeft en deze jaarlijks zal publiceren op de website. Het meerjarenplan kun je hier bekijken. Het kwaliteitsjaarverslag van Inforsa over het jaar 2022 lees je hier.

Doel
Het meerjarenplan en de kwaliteitsverslagen zetten tezamen heldere lijnen uit waar we met de Forensische Zorg binnen Inforsa naartoe willen bewegen, wat we verstaan onder kwaliteit van de zorg, hoe kwaliteit een bijdrage kan leveren aan een veiligere samenleving, welke stappen daarin gezet moeten worden en welke ambities verder uitgewerkt moeten worden.