Hoog Intensieve Beveiligde Zorg

Bij de Hoog Intensieve Beveiligde Zorg (HIBZ) worden cliënten tijdelijk opgenomen. De HIBZ is bestemd voor cliënten die in crisis verkeren en escalerend en ontwrichtend gedrag vertonen. De afdeling biedt hoog beveiligde zorg voor cliënten met ernstige psychiatrische problematiek (EPA) die geen forensische maar een civielrechtelijke maatregel hebben.

Op de HIBZ bevinden zich cliënten die niet meer op veilige wijze op een reguliere behandelafdeling of in hun eigen woonsetting kunnen verblijven. Dit manifesteert zich onder meer in spanningen tussen de cliënt en het behandelend team. De reguliere afdeling biedt in dit geval niet voldoende veiligheid en er kan geen passende behandeling voor de cliënt geboden worden.

De HIBZ maakt gebruik van de Forensic High and Intensive Care (FHIC)-methode.
De methode staat in het teken van stabilisatie en is gericht op herstel van contact. Door het inzetten van deze korte behandeling kan langdurig intensieve behandeling doorgaans voorkomen worden.

De inhoud van de behandeling is voor elke cliënt verschillend – afhankelijk van wat er nodig is – en wordt uitgevoerd door het behandelteam, bestaande uit een psychiater, arts, psycholoog, maatschappelijk werker en ervaren groepsbegeleiders en/of verpleegkundigen.
Behandelonderdelen zijn: psychologische, psychiatrische, medische en somatische zorg. Indien mogelijk worden naasten bij de behandeling betrokken. Er wordt gewerkt aan een open herstelklimaat waarin de cliënt zich ondersteund voelt en waarin het behandelteam aan hetzelfde doel werkt als de cliënt, namelijk zo snel mogelijk stabiliseren.
Het werken aan herstel van contact vergt naast ondersteuning ook een duidelijke begrenzing van ontwrichtend gedrag. Contactherstel biedt de mogelijkheid veiligheid te creëren voor de cliënt en diens omgeving.

Een opschaling van zorg naar deze gesloten setting roept soms vragen en zorgen op bij zowel cliënten als naastbetrokkenen. Door de expertise en ervaring van het behandelteam wordt met een frisse blik naar de problematiek van de cliënten gekeken om ervoor te zorgen dat een behandeling niet verder stagneert. Om de continuïteit te waarborgen wordt dit altijd in samenspraak gedaan met de verwijzer en zo nodig de vervolgplek.

De opnameduur op de HIBZ is drie tot zes weken en heeft de volgende doelen: het werken aan nabijheid, veilig contact en terugkeer naar de reguliere behandeling.
Een bijkomend doel van deze intensieve behandeling is om de gesloten opnameduur zo kort mogelijk te houden.

Opnamecriteria HIBZ

  • De persoon is 18 jaar of ouder, in zorg in Amsterdam en omgeving;
  • Aanmeldingen buiten de regio worden eveneens beoordeeld, maar de eigen regio krijgt altijd voorrang bij wachtlijsten.
  • De cliënt is geïndiceerd voor de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), heeft een crisismaatregel of zorgmachtiging of wordt vrijwillig opgenomen;
  • De cliënt is dermate ontwricht dat plaatsing op een reguliere ggz-afdeling (zoals een HC, IC of HIC) onvoldoende is en er niet (verder) opgeschaald kan worden binnen de huidige kaders. Ook kan er sprake zijn van uitputting van een team;
  • De HIBZ is bedoeld om de ergste crisis af te wenden. Daarom vinden zaken als diagnostiek en resocialisatie hier niet plaats. Vrijheden of verlof zijn eveneens niet mogelijk
  • Een opname is voor drie weken. In overleg kan er sprake zijn van een uitloop tot maximaal zes weken.

Aanmeldprocedure HIBZ

Voor de aanmelding is een volledig ingevuld Aanmeldformulier van de HIBZ nodig, inclusief een klinische terugnamegarantie van de verwijzer. Als er sprake is van een ambulante verwijzing is het wenselijk dat de verwijzer de kliniek die bij de terugnamegarantie wordt genoemd, daarvan op de hoogte is. Een klinische terugname is altijd een vereiste. Als een aanmelding van buiten de regio komt, zijn dezelfde afspraken van toepassing.

Vul het aanmeldformulier HIBZ in en mail deze naar het centrale aanmeldbureau van Arkin via opname@arkin.nl.  Wanneer het aanmeldformulier volledig is ingevuld, wordt deze doorgezet naar de plaatsingscoördinatoren van de HIBZ. Deze beoordelen samen met de behandelaren de aanmelding en nemen contact op met de verwijzer, inclusief de uitkomst. Bij acceptatie van de casus wordt de cliënt in kwestie op de wachtlijst gezet, tenzij plaatsing direct mogelijk is.

Indien de cliënt is gestabiliseerd wordt dit gemeld aan de verwijzer. Wanneer de HIBZ van mening is dat de cliënt retour kan naar een minder intensieve kliniek, dient deze kliniek de cliënt binnen 48 uur over te nemen. Afstemming van de zorg vindt plaats door middel van Zorg Afstemgesprekken (ZAG), in ieder geval tijdens de eerste en derde week van plaatsing. De verwijzer of een vertegenwoordiger van deze verwijzer wordt geacht hieraan (al dan niet digitaal) deel te nemen.