Forensisch Jeugdteam Inforsa

Voor jongeren die door hun gedrag en problematiek in de problemen zijn gekomen met politie en mogelijk ook met justitie, biedt het Forensisch Jeugdteam van Inforsa ambulante specialistische ggz-behandelingen voor jongeren in leeftijd van 15 tot en met 23 jaar. Onze doelgroep vertoont ontwrichtend gedrag en is bekend met gedragsproblematiek, zoals agressie of grensoverschrijdend gedrag, al dan niet gecombineerd met psychiatrische en verslavingsproblematiek. Daarnaast kan er sprake zijn van een verstandelijke beperking.

Het Forensisch Jeugdteam voegt in bij de cliënt en diens systeem door een intensieve multidisciplinaire outreachende werkwijze, de zogenoemde Forensisch FACT-methode. Dit betekent dat we veelal naar de jongeren toe gaan, waar ze ook verblijven. De betrokken behandelaar kan een psycholoog, verpleegkundige, systeemtherapeut of maatschappelijk werker zijn. Ook is er altijd een regiebehandelaar betrokken, bijvoorbeeld de psychiater of klinisch psycholoog. Naast de mogelijkheid om deze outreachende zorg te bieden, behandelen wij onze cliënten ook poliklinisch op onze twee locaties – de Baarsjesweg (Amsterdam-West) en de Wisselwerking (Amsterdam-Oost).

Doelstelling

Door het aanbieden van behandeling en ondersteuning op alle leefgebieden wordt er met de jongeren en het systeem gewerkt aan doelen naar gedragsverandering, om niet meer met politie en justitie in aanraking te komen. Hierbij wordt er ingezet op gebieden als school/werk, financiën, vrijetijdsbesteding en wonen, naast het verbeteren van het psychisch welzijn door middel van psychologische behandeling.

Werkwijze

Intakefase

De behandeling start met een intakefase om inzicht te krijgen in de veelal complexe onderliggende problematiek. Het heeft onze sterke voorkeur om het betrokken systeem en andere hulpverleners hierin te betrekken. We maken kennis in een eerste gesprek en doen eventueel nog verder onderzoek als het ons nog niet helemaal duidelijk is wat er speelt. Binnen 3 weken is de intakefase afgerond en weten we of we de juiste hulp kunnen bieden en plannen wij een adviesgesprek in.

Diagnostische fase

Hierop volgt een diagnostische fase waarin naar aanleiding van risicotaxatie een individueel behandelplan opgesteld wordt in samenwerking met onze cliënt en eventueel ouders/belangrijk netwerk. In dezelfde periode willen we meer verdiepend zicht krijgen op de sociaal maatschappelijke situatie van de cliënt door middel van een maatschappelijke en somatische screening. Bijvoorbeeld of de financiële situatie goed geregeld is of dat er misschien lichamelijk wat aan de hand is.

Behandelfase

De eerste behandelfase richt zich doorgaans op het stabiliseren van de acute problemen die spelen, waarbij de jongere intensief (outreachend) begeleid wordt op die gebieden waar onrust is. Dit kan psychiatrisch van aard zijn, maar ook huisvestingsproblematiek, acute schulden of werkloosheid. Na het doorbreken van de continue keten van onrust richt de behandeling zich op het verkrijgen van inzicht en het versterken van de persoon. Dit gebeurt middels state-of-the-artbehandelmethoden, waarin de focus altijd ligt op ontwikkeling en herstel in combinatie met het voorkomen van recidive. Tussentijds evalueren we tijdens een gesprek met elkaar of we op de goede weg zijn of dat het behandelplan aangepast moet worden.

Beëindigen behandeling

Het beëindigen van de behandeling is ruim van tevoren een onderwerp van gesprek tussen cliënt en behandelaar en hun omgeving. Wanneer het ontwrichtende gedrag plaats heeft gemaakt voor stabiliteit, wordt er ook gekeken welke vorm van vervolgbehandeling of hulpverlening wenselijk is. Pas wanneer de overdracht aan de vervolgaanbieder heeft plaatsgevonden, wordt het contact afgesloten. Na afsluiting van het contact zijn wij altijd te consulteren door de cliënt en diens netwerk.

Aanmelden

Aanmelden kan via: aanmeldingFAZ@inforsa.nl

Inhoudelijk overleg
T. 020 – 590 45 54

Voor de financiering hebben we het volgende nodig:

  • In geval van adolescenten- of jeugdstrafrecht: een verwijzing van een huisarts of medisch specialist en daarnaast het vonnis van de rechtbank
  • In geval van een veroordeling in het volwassen strafrecht: een IFZO
  • Indien cliënt wel Top 600/400 is maar geen kader heeft: een verwijzing van een huisarts of medisch specialist