Behandeling

Lees hier meer over het besluit het zorgaanbod van de KIB op de Kliniek de Nieuwe Meer niet langer te continueren

De Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) biedt intensieve behandeling op maat. Het doel is stabilisatie en de vermindering van ontwrichtend gedrag. Samen met de cliënt, het systeem en de verwijzer werken wij aan de behandeldoelen die gesteld zijn vóór opname, om de ontstane impasse te doorbreken. Zo kan uiteindelijk de behandeling in de tweede lijn weer worden opgepakt.  

Op basis van het klinische zorgpad ‘ontwrichting’ stellen we een behandelplan op.  

Na de aanmelding en de intake start de behandeling met, indien geïndiceerd, farmacotherapie, psychotherapie (EMDR), cognitieve gedragstherapie (CGT), elektroconvulsietherapie (ECT) en trainingen. Daarnaast wordt in de observatiegroep gekeken welke vaktherapie (muziektherapie, psychomotorische therapie, beeldende therapie) passend is. Ook kan een cliënt meedoen met activiteiten. 

Elke cliënt heeft een hoofdbehandelaar en één of twee persoonlijk begeleiders. Aan de hand van het behandelplan maken de persoonlijk begeleiders samen met de cliënt een verpleegplan en stellen we een signaleringsplan op.  

In een regelmatige behandelplanbespreking evalueren we de voortgang met de cliënt, naastbetrokkenen en de verwijzer. Na ontslag geven we gepaste nazorg en extra handvatten voor de vervolgbehandeling (overdraagbaar begeleidingsadvies).

Open behandelklimaat

Naast de behandelmethodes [zoals beschreven in het zorgpad], speelt op de KIB het behandelklimaat op de afdeling een cruciale rol. De ontwrichting waar de behandeling zich op richt speelt immers op de afdeling zelf, in de interactie tussen de cliënt en het team. Die interactiepatronen vragen om een open en positief leefklimaat, met de elementen: steun, groei (zingeving en perspectief), eerlijkheid, transparantie en sfeer (structuur, veiligheid en vertrouwen). De afdeling is gastvrij. Het opbouwen van een behandelrelatie en vertrouwen zijn voorwaarden om langdurige impasses langzaam te laten ontdooien.

Voorkómen van dwang en drang

Ter vermindering en voorkoming van dwang en drang heeft de KIB een de-escalatieondersteuner en een 1-op-1-team. Cliënten kunnen zo tijdelijk individueel begeleid worden om een crisissituatie te voorkomen. Daarnaast krijgen cliënten individuele begeleiding om een periode van gedwongen verblijf op hun kamer of afzondering zo kort mogelijk te laten duren.